Home Algemene voorwaarden assessment, coaching en loopbaanbegeleiding

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van MD assessment coaching training (MD-act) gevestigd te Groesbeek, in het bijzonder de dienstverlening aangaande assessment, coaching en loopbaanbegeleiding, uitgezonderd bedrijfstrainingen.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2 – Dienstverlening

 1. De dienstverlening van MD-act kan zowel werkzaamheden betreffen op uurbasis als tegen een vaste vergoeding of een vast tarief.
 2. Wanneer de dienstverlening door MD-act op uurbasis wordt verricht, worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht.
 3. Wanneer de dienstverlening door MD-act tegen een vaste vergoeding wordt verricht, worden hierover voorafgaand aan de opdracht afspraken gemaakt.
 4. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal MD-act een schriftelijke opdrachtbevestiging opstellen, die door de opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden geretourneerd. Bij herhaalopdrachten kan een mondelinge bevestiging van de overeengekomen opdracht en honorering volstaan.
 5. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het gebruikelijke uurtarief van MD-act of de gebruikelijke tariefstelling in het geval van assessments.
 6.  MD-act behoudt zich het recht voor gemaakte reis-, verblijfs-, kantoor- of materiaalkosten, voorzover deze het gebruikelijke overstijgen, afzonderlijk in rekening te brengen. MD-act verplicht zich hierover schriftelijk verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever.
 7. Na overleg behoudt MD-act zich het recht voor een opdracht te weigeren.

Artikel 3 – Kwaliteit

 1. MD-act zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft MD-act het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. MD-act zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren. In het geval van assessments betekent dit dat er altijd een professionele rollenspeler/acteur voor het uitvoeren van assessmentsimulaties wordt ingeschakeld.
 3. Wat betreft assessmentopdrachten en coaching of psychologische begeleiding houdt MD-act zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, kortweg NIP. Deze beroepscode is terug te vinden op internetadres www.psynip.nl.
 4. Bij opdrachten op het gebied van loopbaanbegeleiding houdt MD-act zich aan de gedragscode van het NOLOC, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Deze code is terug te vinden op www.noloc.nl.
 5. De opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van de pres­tatie van MD-act de noodzakelijke medewerking te verlenen.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MD-act aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MD-act worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MD-act zijn verstrekt, heeft deze het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. MD-act is niet aansprakelijk voor schade,van welke aard ook, ontstaan doordat MD-act is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 – Wijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werk­zaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door MD-act zijn aanvaard.
 3. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MD-act zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal MD-act hierover met de opdrachtgever in overleg treden.

Artikel 5 – Annulering

 1. Indien de opdrachtgever een met MD-act gesloten overeenkomst of geplande sessie binnen zes werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden annuleert is de opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd van 50% van het geoffreerde bedrag. Bij annulering van de afspraak op de dag zelf is de opdrachtgever 100% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.
 2. Het toepassen van een annuleringsprocedure is geen vrijwaring voor eventuele door MD-act te lijden en geleden materiële en immateriële schade, toegebracht door de opdrachtgever. De door MD-act gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 – Klachtenregeling

 1. Klachten dienen per omgaande en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, per aangetekend schrijven aan MD-act kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.
 2. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij MD-act niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt MD-act de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door MD-act verstrekte materialen, waaronder ontwerpen, casuïstiek, rapportages , vragenlijsten, afbeeldingen, modellen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van MD-act en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MD-act niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. MD-act behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 1. Het is MD-act verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die MD-act door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 2. Deze vertrouwelijkheidplicht geldt evenzo voor de opdrachtgever jegens MD-act.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. MD-act is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van MD-act.
 2. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de door MD-act afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polisvoorwaarden zal op verzoek door MD-act aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien de aansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijkheid niet dekt kan het bedrag waarvoor MD-actaansprakelijk is nooit hoger zijn dan het totaal van de aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden nota’s.

Artikel 10 – Betaling, compensatie

 1. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer NL79 INGB 000 4848016 ten name van MD-act te Groesbeek, onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
 2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door MD-act worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerk­stelligen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
 3. Vorderingen van MD-act op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • in geval van schuldsanering, liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever;
  • als MD-act na verstrekking van de opdracht kennisneemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 4. In de onder lid 3 genoemde gevallen is MD-act bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen

Artikel 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop MD-act geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MD-act opgeschort.
 3. Indien MD-act door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan zij, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechte­lijke tussenkomst ontbinden.
 4. De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan MD-act voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan MD-act.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van MD-act is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 – Wijziging

 1. MD-act is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. MD-act zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.