Home Algemene voorwaarden trainingswerkzaamheden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer:
Maatschap MD assessment coaching training (MD-act)

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met MD-act. Deze voorwaarden betreffen deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘training’.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door MD-act.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

Inschrijving voor de deelname aan een open inschrijvingstraining vindt plaats door het inschrijfformulier op de website in te vullen en te sturen naar MD-act. De inschrijving is definitief wanneer de inschrijving door MD-act per mail aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever

De opdrachtgever voor een ‘training’ heeft het recht deze te annuleren per aangetekende brief, met de onder b. en c. vermelde opzegtermijnen, gerekend vanaf de datum van poststempel.

Bij annulering binnen 5 weken voor de aanvangsdatum zal 35% van de all-in cursuskosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering binnen 3 weken wordt 85% van de all-in cursuskosten berekend.

Bij annulering binnen 1 week wordt 100% van de all-in cursuskosten berekend.

In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de ‘training’ tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de ‘training’ deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling

Artikel 5 Annulering of opschorting door MD-act

MD-act heeft het recht zonder opgave van redenen de ‘training’ te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan MD-act betaalde bedrag.

MD-act heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de ‘training’ te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6 Vervanging deelnemer

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met MD-act een ander aan de ‘training’ laten deelnemen.

Vervanging na het begin van de ‘training’ is niet meer toegestaan.

Artikel 7 Vervanging trainer

Mocht vanwege ziekte of andere belangrijke redenen de trainer de training niet of niet volledig kunnen geven, dan zal MD-act voor vervanging proberen te zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is gebleken, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan MD-act betaalde bedrag.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht

De door MD-act ontwikkelde materialen en/of gegeven ‘trainingen’ kunnen nimmer door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van de organisatie van de opdrachtgever dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.

Het auteursrecht op de door MD-act ontwikkelde materialen blijft aan MD-act. Op elke overtreding staat een direct opvorderbare boete van €. 10.000,- (tien duizend euro). Meerdere geleden schade wordt te allen tijde door MD-act op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 9 Geheimhouding

Tenzij anders is overeengekomen, zijn partijen over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen.

Artikel 10 Betaling

De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag een maand voor de aanvang van de ‘training’, doch uiterlijk 10 (tien) dagen na facturering te voldoen.

Betaling geschiedt op de door MD-act aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de reis- en verblijfkosten, van trainer(s) en deelnemer(s) in de overeenkomst inbegrepen.

Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW vanaf 10 (tien) dagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het MD-act vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten-gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien %) van het verschuldigde bedrag.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

MD-act spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemene voorwaarden van de vereniging van trainings- en opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.

Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de Werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor andere schade is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de factuurwaarde over de laatste zes maanden.

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever of diens medewerkers.

Al het door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit de opdracht is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Echter, Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in dit artikel bedoelde zin moeten binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

MD-act aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten. Deelnemers zijn verplicht verzekerd en hun werkgever heeft een ongevallen-risicoverzekering voor hen afgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

MD-act is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking.