Ontwikkelassessment: kracht en ontwikkelkansen in beeld

Een ontwikkelassessment heeft altijd een positieve insteek: je wilt een start maken met een ontwikkeltraject van een of meerdere medewerkers. Daarmee kan het ontwikkelassessment een heel krachtig HR-instrument zijn.


Wanneer kies je voor een ontwikkelassessment

 • Als vervolg op je werving en selectie
  J
  e hebt een selectieprocedure afgerond waarin het aantal sollicitanten erg tegenviel of er weinig benoembare kandidaten waren. Je hebt een sollicitant aangenomen, die niet helemaal op het wensprofiel past, maar die wel de voor jullie essentiële kennis of ervaring heeft. Om de slaagkans van de kandidaat zo groot mogelijk te maken, wil je de overige plussen en de minnen van de kandidaat kennen, weten wat hij of zij moet ontwikkelen, wat haalbare ontwikkeldoelstellingen zijn en hoe ontwikkeling het beste is aan te pakken.
 • Na een reorganisatie
  Je hebt functies veranderd, nieuwe rollen vastgesteld en je wilt medewerkers helpen om zich te ontwikkelen in die nieuwe rollen en de daarvoor noodzakelijke skills. Je wilt dat medewerkers voor zichzelf een ontwikkelagenda kunnen bepalen waar ze in geloven en waar ze voor willen gaan
 • Bezinnen op zijn of haar sterkte-zwakteprofiel
  Je hebt een individuele medewerker die zich graag wil bezinnen op zijn sterkte-zwakteprofiel. Zijn vraag is: waar liggen mijn kwaliteiten en wat zou ik nog verder kunnen aanscherpen? Hoe is de match van mijn sterkte-zwakteprofiel met mijn huidige rol of functie en hoe kan ik die match nog beter maken?
 • Ontwikkelpunten: ontwikkelbaar? Zo ja, hoe dan? 
  Je hebt iemand benoemd op een nieuwe positie. Uit de interne benoemingsprocedure kwamen enkele ontwikkelpunten naar voren en zowel jij als de medewerker willen graag onderzoeken hoe en of die punten ontwikkeld kunnen worden.
 • Teamontwikkeling
  Je wilt in het kader van teamontwikkeling de sterke en minder sterke kanten van elk lid van een team in kaart kunnen brengen. Als duidelijk is op welke punten ieder elkaar versterkt en aanvult, willen jullie gezamenlijke en individuele ontwikkelpaden bepalen.

In alle gevallen kies je voor een ontwikkelassessment. Samen met de deelnemer(s) onderzoeken wij waar hun sterke kanten liggen en wat er ontwikkeld kan of moet worden. Daarbij geven we een helder advies over de haalbaarheid van de ontwikkeldoelen en de beste route om die ontwikkeling in te vullen.


Online assessment of live assessment

De meeste ontwikkelassessments bij MD-act zijn live: ze duren een dag. Online assessment is altijd een onderdeel van het live assessment: we vragen de deelnemer om voor het live assessment de online vragenlijsten in te vullen. De resultaten daarvan sturen we de deelnemer toe en de uitslagen zijn onderwerp van gesprek op de assessmentdag. Bij teams kan het live assessment gedeeltelijk ook in groepsvorm plaats vinden.


Aanpak MD-act

Kenmerkend voor onze aanpak in elk ontwikkelassessment zijn: transparantie, samenwerking en maatwerk.

Transparantie
Voor een goed ontwikkelassessment moet de deelnemer erop kunnen vertrouwen dat het doel van het assessment ondubbelzinnig is: gericht op ontwikkeling, niet op beoordeling of selectie. Daarom bespreken we voor het assessment altijd met de deelnemer en opdrachtgever wat het doel en de vraagstelling van het assessment zijn.

Samenwerking
Een goede samenwerking is essentieel voor ons, zowel met jou als opdrachtgever als met de deelnemer. Dat begint in het voortraject als we gezamenlijk de beginvraag verwoorden. In het assessment stellen we ons zoveel mogelijk als partner op van de deelnemer: we geven meteen feedback en moedigen de deelnemer aan om zelf te reflecteren op zijn eigen handelen en de effectiviteit daarvan. In de cases is er de mogelijkheid om alternatieve gedragsscenario’s uit te proberen. Daarmee krijgt het assessment deels het karakter van een trainings- of coachingsbijeenkomst met direct leereffecten. 

Maatwerk
In elk assessment werken we met cases die aangepast zijn op jouw organisatie en op de vraag die je stelt. Als het mogelijk is, werken we met eigen cases van de deelnemer. Elk assessment is uniek en individueel. Een deelnemer heeft een eigen werkkamer en merkt dat wij zijn organisatie kennen en begrijpen.


Ontwikkelassessment aanvragen

Als je een ontwikkelassessment aanvraagt, doen we zo snel mogelijk een uitgebreide voorbespreking met je. Daarin gaan we na wat je vraag is en wat de kritische kenmerken zijn die in het assessment aan bod moeten komen. We willen hierin ook graag je organisatie beter leren kennen. Daarna krijg je een offerte. De deelnemer formuleert zijn of haar eigen ontwikkelvragen vooraf in een intakegesprek (persoonlijk, telefonisch of via SKYPE).

Bij de uitnodiging voor de assessmentdag krijgt de deelnemer van ons enkele reflectieopdrachten en de uitnodiging voor een online assessment. De resultaten daarvan sturen we voor het assessment rechtstreeks naar de deelnemer. Een 360 graden feedback kan aanvullend zijn. 

Het verslag van het assessment gaat natuurlijk altijd eerst naar de deelnemer. We bespreken het (telefonisch of persoonlijk) en als de deelnemer akkoord gaat, krijg je zelf het verslag.


Resultaten

 • Een ontwikkelassessment bij MD-act levert een duidelijk en genuanceerd beeld op van stijl, effectiviteit, kwaliteiten, ontwikkelnoodzaak en ontwikkelbaarheid van leerpunten met realistische ontwikkelsuggesties.
 • De deelnemer en de opdrachtgever krijgen handvatten om ontwikkeling verder vorm te geven.
 • Als opdrachtgever ontvang je een concreet advies. Je leest daarin ook wat je eigen bijdrage aan de ontwikkeling van je medewerker kan zijn en wat de voorwaarden zijn om die ontwikkeling te bereiken.
 • Deelnemers ervaren de dag als confronterend, stimulerend en ondersteunend voor het zetten van een volgende stap in hun ontwikkelin


  Als teamleider bij Vincent van Gogh heb ik een ontwikkelassessment gedaan bij MD-act. Ik heb daarin waardevolle feedback gekregen voor mijn functioneren nu en in de toekomst en handvatten voor mijn ontwikkeling in mijn rol als leidinggevende. Het assessment heb ik ervaren als deskundig, in een prettige sfeer en met openheid in het contact.

  Marielle Flinsenberg, teamleider Vincent van Gogh Venray

  Zie ook:

  Ontwikkelassessment: wat is het verschil met een geschiktheidsassessment?

  Assessments zijn er in veel varianten. Misschien heb je zelf al eens assessment gedaan in een selectieprocedure of heb je er verhalen over gehoord. Wat is het verschil tussen het selectieasssessment - dat in je in een sollicitatieprocedure doet - en het ontwikkelassessment?

  1. Het doel is anders
   Een selectieassessment heeft als doel te onderzoeken hoe groot de kans is dat jij in de bedoelde functie zult slagen. Negatiever geformuleerd: het doel is te onderzoeken hoe groot het afbreukrisico is als jij wordt benoemd op de functie. De psycholoog of assessor moet de risico's in kaart brengen en inschatten of die risico's acceptabel zijn of te groot. Hij of zij is op zoek naar waar het fout kan gaan.   In een ontwikkelassessment is dat anders: de psycholoog onderzoekt vooral hoe jij het beste je potentieel verder kan ontwikkelen, hoe jij nog meer tot je recht kan komen in je werk. Met zo'n doelstelling zijn we naar iets positiefs op zoek. Naar kansen en mogelijkheden en naar manieren om die mogelijkheden te benutten.


  2. De vraagstelling is anders
   De vraagstelling voor een ontwikkelassessment volgt uit de doelstelling: we zijn op zoek naar kwaliteiten, sterke punten en mogelijkheden. En ja, ook naar minder sterke punten, maar met de achterliggende doelstelling die zo min mogelijk te activeren en juist op de sterke punten te focussen om ontwikkeling te stimuleren. In het advies worden dus ook altijd de sterke punten benoemd en de minder sterke. En bij die laatste worden vooral de ontwikkelbaarheid en leerroute beschreven.

   In het selectieassessment kan de vraag naar ontwikkelpunten ook gesteld worden, maar de vraagstelling blijft: kun je het of kun je het niet?

    
  3. Jouw betrokkenheid
   Je betrokkenheid als deelnemer is groter in een ontwikkelassessment. Dat kan al beginnen bij het formuleren van de vraagstelling voor het assessment: wat wil jij dat het jou oplevert? Op welke punten wil je feedback? Dat bepaalt de agenda voor de assessmentdag. Op de dag zelf wordt jou steeds gevraagd actief te reflecteren en mee te denken over de observaties in het assessment. Maar ook in de bespreking van de resultaten en het verslag vraagt de assessor jou je eigen reflectie te geven op wat je ontdekt hebt in het assessment en hoe je daarmee verder wil.   Het verschil met een selectieassessment is dat daar de opdrachtgever bepaalt wat de vraagstelling, het doel en de inhoud voor het assessment moeten zijn. Je kunt dan ook uitgenodigd worden om te reflecteren natuurlijk, maar het uiteindelijke oordeel ligt toch primair bij de assessor.

    
  4. Vrijwilligheid van deelname
   Een assessment doe je altijd op basis van vrijwilligheid, ook in een selectieprocedure. In een selectieprocedure kan het wel anders voelen: als je het assessment niet doet, ding je misschien niet meer mee naar de functie.   Een ontwikkelassessment doe je bij voorkeur omdat jij er beter van wilt worden, iets van wil leren, omdat je objectieve feedback wilt of wilt weten hoe jij je verder kan ontplooien. Als je er zelf voor kiest om het assessment te doen is het gemakkelijker om je open te stellen en zowel je kwaliteiten te laten zien als je kwetsbare of minder sterke kanten.

    
  5. De uitkomst van het assessment
   Aan de uitkomst van een ontwikkelassessment is niet een baan of een andere voorwaarde verbonden. Het is niet zo dat het assessment de doorslag geeft in het wel of niet benoemd worden.

 In het ideale geval ben je in het ontwikkelassessment elkaars partners: jij en de assessor, jullie onderzoeken samen hoe jij maximaal tot je recht kan komen.

   Voor een selectieassessment geldt dat er meestal wel consequenties aan zijn verbonden, waardoor je afhankelijk wordt van het oordeel van de assessor. Daarmee kun je je in het selectieassessment veel minder gelijkwaardig voelen aan de assessor.

  Wil je weten of een ontwikkelassessment iets voor jou is? Vraag naar onze mogelijkheden en neem contact op: 024 397 8892.

  Wil je je goed voorbereiden op een assessment, check dan ook onze blogs, bij voorbeeld http://info.md-act.nl/blog/wat-is-een-ontwikkelassessment of http://info.md-act.nl/blog/assessment-voorbereiden.


  Voor meer informatie over het selectieassessment, kijk je op https://md-act.nl/selectie-assessment