Privacyverklaring

Inleiding

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door MD-act. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Doeleinden en grondslagen

MD-act verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, coachees, deelnemers aan trainingen en bezoekers van onze website voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen. Zo leggen we bijvoorbeeld persoonlijke gegevens vast om offertes te kunnen uitbrengen of de diensten te kunnen verrichten die we met elkaar zijn overeengekomen. Met cookies verzamelen we anoniem(!) gegevens van bezoekers van onze website. Dit doen om onze website te kunnen verbeteren en deze zo gebruikersvriendelijk mogelijk te laten functioneren. Wij verwerken ook persoongegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Bijvoorbeeld om je een aanbieding te kunnen doen. Als wij je een aanbieding doen, krijg je ook altijd de gelegenheid om aan te geven dat je dit niet (meer) op prijs stelt. Vanaf dat moment zullen wij je uiteraard niets meer iets toesturen, tenzij je ons daar zelf een verzoek voor doet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uit de aard van de diensten van MD-act vloeit voort dat wij beschikken over privacygevoelige informatie van onze klanten, coachees en deelnemers. Daar zijn wij altijd zorgvuldig mee omgegaan en wij hebben ons daarbij steeds gehouden aan de bestaande wettelijke regelingen en de richtlijnen en verplichtingen die de voor ons relevante beroepscodes met zich meebrengen.

Vanaf 25 mei 2018 vervangt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG heeft consequenties voor ons. Daarom hebben wij ons privacybeleid waar nodig aangepast. Hieronder zetten wij de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen waaraan wij ons houden in het kader van omgaan met de ons toevertrouwde privacygevoelige informatie voor je op een rij.

Samenwerking met derden

Voor de uitvoering van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld voor het sturen van offertes of facturen, om contact met je te kunnen opnemen of om je te kunnen inschrijven voor een training. Om onze diensten goed te kunnen uitvoeren maken we gebruik van derden, zoals collega-assessmentpsychologen, -trainers, en-coaches. Ook maken we gebruik van ICT-systemen van andere partijen, bijvoorbeeld testplatformen. Voor een goede uitvoering van de met derden overeengekomen werkzaamheden of diensten, moeten zij soms kunnen beschikken over privacygevoelige informatie. Om de veiligheid van deze privacygevoelige informatie te waarborgen, hebben wij conform de eisen die de AVG daaraan stelt met deze derden verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Bewaartermijnen

Wij vernietigen alle persoonlijke gegevens voordat de wettelijke bewaartermijn ervan is verlopen. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn:

  • Assessmentdossiers en testgegevens: 2 jaar. De eindrapportage van een assessment wordt alleen met jouw toestemming met de opdrachtgever gedeeld.
  • Coachingsdossier worden 2 jaar bewaard.
  • Deelnemersgegevens in onze dienstenadministratie worden tot 2 jaar na de laatste registratie of activiteit bewaard, tenzij wij iets anders met jou zijn overeengekomen.
  • Naam en mailadressen in onze blogadministratie worden tot 2 jaar na de laatste registratie of activiteit bewaard.

Marketing

Wij willen mensen die gebruik gemaakt hebben van onze diensten, of die in onze blogs een artikel of vragenlijst hebben aangevraagd, graag informeren over aantrekkelijke aanbiedingen of voorzien van interessante content die aansluit bij de afgenomen dienst of de gelezen blogs. Dit doen wij in lijn met de huidige regelgeving of omdat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Je hebt op elk moment het recht om ons ons te laten weten dit niet (meer) te willen. 

Website

Zoals hierboven al gezegd, verzamelen wij met cookies anoniem gegevens van onze bezoekers. Ons belangrijkste doel hierbij is om verbeteringen te kunnen doorvoeren die voor bezoekers handig en prettig zijn. Zo voorkomen cookies dat je je persoonsgegevens die je moet invullen om in te schrijven voor een training opnieuw moet uitvoeren wanneer je onze website op een later moment opnieuw bezoekt.

Als je de cookies niet op prijs stelt, kun je deze de-activeren. Voor meer informatie, zie:
Cookies verwijderen in Firefox
Cookies verwijderen in Google Chrome
Cookies verwijderen in MS Edge
Cookies verwijderen in Opera
Cookies verwijderen in Internet Explorer
Cookies verwijderen in Safari

Onze plichten

  • Wij hebben de plicht je goed te informeren over de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens van je vragen, hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en wat jouw rechten zijn met betrekking tot de door ons bewaarde persoonsgegevens.

Als je vindt dat wij daar onvolledig of onduidelijk over zijn geweest, laat het ons weten. Wij kunnen je dan alsnog de informatie geven waar je recht op hebt en het stelt ons in de gelegenheid om onze werkwijze ten aanzien van het omgaan met privacygevoelige gegevens te verbeteren.

Jouw rechten

  • Je hebt het recht ons te vragen om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die we van je bewaren. Het kan gaan om assessmentrapporten, gespreksverslagen, coachingsdossiers of de persoonlijke gegevens in onze diensten- of blogadministratie.
  • Je hebt het recht om fouten in de verwerking van je gegevens door ons te laten corrigeren.
  • Je hebt het recht om ons te vragen de dossiers en rapportages die we van je bewaren te vernietigen.
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer je vindt dat wij je rechten hebben geschonden. De AP ziet toe op de naleving van de AVG. Om een klacht in te dienen, kun je naar de website van de AP gaan: www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl.